รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยฯ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา