ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.)