ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) ปฏิบัติงานที่งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ