ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์