Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร งานเวชระเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

Design by: www.diablodesign.eu