ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพิจิตร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร