รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ตำแหน่งเลขที่ 104030 กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ 104102 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 104115 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 104123 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร          
  5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 103911 กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร