Display # 
Title Author Hits
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 19
แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.เดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 14
รับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 4
รับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 6
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 34
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ก.เภสัชกรรม และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 50
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 29
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 33
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 61
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 169