Display # 
Title Author Hits
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 19
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 19
ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 30
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 40
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานสนาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 20
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 18
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.3) งานกำจัดขยะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 27
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 35
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 80
รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 87