Display # 
Title Author Hits
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 6
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 19
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 59
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 52
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 90
รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 66
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 104
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 91
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยาและเจ้าพนักงานพัสดุ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 158
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 254