Display # 
Title Author Hits
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 10
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 24
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวช.) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วย) Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 17
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 18
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 36
รับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 90
ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด(ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 76
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 80
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา ในสังกัดโรงพยาบาลพิจิตร Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 80
รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปวช.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 61