คณะกรรมการService Plan NCD

 

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( Service Plan NCD ) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรที่ปรึกษา Service Plan NCD พร้อมด้วย แพทย์หญิงนงลักษณ์ บุตรดี ประธานคณะกรรมการService Plan NCD ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( Service Plan NCD ) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพของโรงพยาบาลพิจิตร ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในการนี้มีสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร สหสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกอบัวชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร