การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ( PTC )

 

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ( PTC ) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ( PTC ) โดยแจ้งนโยบายด้านยาปี ๒๕๖๓ การบริหารจัดการ PTC /MMC/MSC และทบทวนคณะกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบาย ( RDU/AMR ) นโยบายการใช้สมุนไพร การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง ( Surveillance ) พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน MMC/RDU/ MSC ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล พิจิตร