สัมมนาเชิงวิชาการนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ปีงบประมาณ 2564