ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 20 / 2562

 

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 20 / 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้ 1.นพ.สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2.นางประภา ราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 3.นางอำไพ ตันสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 4.พญ.เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ 5.พญ.บุษกร รักสวย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 6.นพ.เสรี วุฒินันท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 7.นพ.โสภณ โฆสิตวานิชย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 8.คุณปัจจะ อินทรทัศน์ หัวหน้างานเภสัชกรรม 9.นายเจษฎา ปั้นเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 10.พญ.สุทธาริน รัตนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เพื่อกำหนดนโยบายขององค์กร อำนวยการ ควบคุมกำกับงาน ติดตามประเมินผลงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร