ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับการส่งงานงวด ที่ ๓

 

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับการส่งงานงวด ที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารพักและรักษาผู้ป่วย ๗ ชั้น โรงพยาบาลพิจิตร วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับการส่งงาน งวดที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าง อาคารพักและรักษา ผู้ป่วย ๗ ชั้น มูลค่า ๑๓๕ ล้านบาท โดยรับการบริจาค จากพระพิศาลญาณวงศ์ ( หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ) วัดใหม่ปลายห้วย พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค ในการนี้มีนายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ตัวแทนจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข นายสุทิน ศรีภิรมย์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง นายอิศร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้ผอม นายนาวิน เพ็ชรพิจิตร กำนันตำบลเนินปอ นายจิรายุทธ แพทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ จอ.โสภณ เทียมสอน นายภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นายสุชาติ ดอนตุ้มไพร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และตัวแทนบริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด การตรวจส่งงานงวดที่ ๓ ร่วมการตรวจรับด้วย โดยกำลังดำเนินการก่อสร้างชั้นที่ ๑ และ ๒ ต่อไป ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร