รับการส่งงานโครงการก่อสร้างอาคารพักและรักษาผู้ป่วย 7 ชั้น งวดที่15และ 16