รับโล่รางวัลตามโครงการสำนักงานน่าอยู่จังหวัดพิจิตร