ประชุมกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.พิจิตร ครั้งที่ 2 ปี2563