ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินประกันสังคม

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินประกันสังคม
วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินประกันสังคม ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ) ด้านรายรับ และรายจ่าย 
รวมทั้งการโอนเงินกองทุนประกันสังคมให้กับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคมระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป 
โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมกลิ่นดอกปีป ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร