รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดีเด่น ระดับเขต

โรงพยาบาลพิจิตรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดีเด่น ระดับเขต วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจประเกณฑ์ การบริหารจัดการกองทุนและสามารถดำเนินงานการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการงานลงทะเบียน ดีเด่น ระดับหน่วยบริการ และ โล่ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 🎉 ณ ห้องประชุมแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์