โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายด้านการจัดการบริการอาชีวเวชกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พญ.เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายด้านการจัดการบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและโครงการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน  จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมบึงสีไฟ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯ โรงพยาบาลพิจิตร