ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร
นพ.สมบัติ ภูนวกุล รองฯ ฝ่ายการแพทย์
พญ.เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
นางอำไพ ตันสกุล รองฯ ด้านอำนวยการ
นางประภา ราชา รองฯ ด้านการพยาบาล
พญ.บุษกร รักสวย รองฯ ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นพ.เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯ ด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุ และประธานองค์กรแพทย์
นพ.โสภณ โฆษิตย์วานิชย์ รองฯ ด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพและลบริการด่านหน้า
นพ.พีรพงศ์ โรจน์ธนพิบูล (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ
นางช้องมาศ จักรวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ภญ.ปัญจะ อินทรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นายเจษฎา ปั้นเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
นพ.ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล ผู้ช่วยฯด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์
นพ.เสวี ยอดจันทร์ ผู้ช่วยฯ ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่ 11 /2563  จัดขึ้น ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร