ประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2563 ประเด็นลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร นายแพทย์สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นายแพทย์โสภณ โฆษิตย์วานิชย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพและลบริการด่านหน้า นายแพทย์ภาคภูมิ รู้คงประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้ง แพทย์ พยาบาล และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2563 ประเด็นลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย ผ่านระบบ Google Meet โดยมีแพทย์หญิงสุรัฐญา ศิริอาชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมผู้นิเทศประเด็นลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดประชุมที่ห้องกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก