ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายแพทย์สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร

ผศ.(พิเศษ)นพ.วิทยา ประทินทอง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

เปิดโครงการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ "ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" เพื่อเพิ่มความรอบรู้แก่ทีมผู้ให้บริการ(ผอ.รพ.สต , เจ้าหน้าที่ รพ.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพญาชาละวัน ชั้น ๓ อาคารศูนย์แพทยฯ โรงพยาบาลพิจิตร