คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง,เทศบาล,อสม. ตั้งจุดเฝ้าระวัง COVID-19