รพ.พิจิตร,เทศบาลเมืองพิจิตร,อสม ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด19