การตรวจราชการและริเทศงานรอบที่ ๑ / ๒๕๖๓ จังหวัดพิจิตร ลดแออัดและลดระยะเวลารอคอย

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย
นายแพทย์สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางสาวมานิสา เจริญทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จังหวัดพิจิตร ประเด็นลดแออัด และ ลดระยะเวลารอคอย ซึ่งมีการนำเสนอในภาพรวมจังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลพิจิตร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจิตร บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานและเลขานุการ PCT ประธานและเลขานุการ Service Plan และผู้รับผิดชอบแผนงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ เป็นประธานการประชุม รวมทั้งคณะผู้นิเทศได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร