การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจิตร ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ Service Plan ทุกสาขา ประธานและเลขานุการแผนงานตามประเด็นตรวจราชการ หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓
โดยมี นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมวิพากษ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ๓ ประเด็น ได้แก่
 Agenda Based, Funtional Based และ Area Based และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร