โรงพยาบาลพิจิตรเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ เป็นประธานเปิด
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยและญาติ
พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด
เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตให้มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมจำนวน ๑๐ เตียง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับการสนับสนุนมาจากเงินบริจาคของประชาชนและนิติบุคคล
ทำให้ช่วยลดความแออัดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมได้มากขึ้น
โดยมีนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร กล่าวรายงาน
ณ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิจิตร