โรงพยาบาลพิจิตรอบรมการประเมินความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS)

โรงพยาบาลพิจิตรอบรมการประเมินความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS)
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธาน
เปิดการอบรมการประเมินความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สามารถประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและทันท่วงที
ในการนี้มีพยาบาลวิชาชีพทุกหน่วย ทุกหอผู้ป่วยเข้าอบรม โดยจัดการอบรมในวันที่ ๑๑ และ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมบึงสีไฟชั้น ๓ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร