โรงพยาบาลพิจิตรจัดอบรมเรื่องการสื่อสารด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓


วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร มอบหมายให้
แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิด การอบรมเรื่อง “ การสื่อสารด้วยสันติวิธี “
เพื่อลดความขัดแย้งและช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรทางการแพทย์ และยังเป็นเครื่องเครื่องมือการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน ตลอดจนลดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ
โดยมีคุณสุกานดา เมฆทรงกลด หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต เป็นวิทยากร
ในการนี้มี เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกหน่วยงานเข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุม พระพิจิตร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร