โรงพยาบาลพิจิตรเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) และมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้แก่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการฯ


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑)และมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้แก่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการฯ
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
โดยอาศัยความร่วมมือจากร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาและมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน GPP หรือเป็นร้านยาคุณภาพ และมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน ร่วมให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อนในการดูแลรักษา โดยมี
นายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ มอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้แก่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร