โรงพยาบาลพิจิตรรับการประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
รับการประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก(ประเมินซ้ำ) และให้การต้อนรับ
แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยประเมินและติดตามแผนพัฒนาหน่วยบริการ
- งานห้องคลอดและทารกแรกเกิดในห้องคลอด
- งานหลังคลอด ทารกหลังคลอดและทารกแรกเกิด คลินิกนมแม่
- งานคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี - งานโรงเรียนพ่อแม่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ในสถานที่ปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร