EB 5.กลุ่มงานงานจิตเวชและยาเสพติด เชิญประชุม

- กลุ่มงานจิตเวชและงานยาเสพติด ได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาระบบบริการยาเสพติดและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน