ประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
แพทย์หญิงบุษกร รักสวย รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร
ร่วมประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ และ ประเด็น PA ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธฺิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบแผนงานตามประเด็นการตรวจราชการ จากโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานและเลขานุการ Service Plan ซึ่งจัดขั้น
ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร