Written by Super User

▪️ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนานิสิตแพทย์ผ่านกิจกรรมนพลักษณ์ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
▪️ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนานิสิตแพทย์ผ่านกิจกรรมนพลักษณ์ ครั้งที่ ๒
▪️เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้เท่าทันความคิดของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
▪️โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พีรพงศ์ โรจน์ธนพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และทีมอาจารย์แผนกจิตเวช เป็นวิทยาการอบรมให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตลอดกิจกรรม
 
 

 

 

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu