การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงบุษกร รักสวย รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ IT สนับสนุน Smart Hospital ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร