โครงการก่อสร้างอาคารพักและรักษาผู้ป่วย ๗ ชั้น

 

โรงพยาบาลพิจิตรรับการส่งงานงวด ที่ ๔ และ ๕ โครงการก่อสร้างอาคารพักและรักษาผู้ป่วย ๗ ชั้น โรงพยาบาลพิจิตร วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธาน รับ การส่งงาน งวดที่ ๒ โครงการก่อสร้าง อาคารพักและรักษา ผู้ป่วย ๗ ชั้น มูลค่า ๑๓๕ ล้านบาท โดยรับการบริจาค จากพระพิศาลญาณวงศ์ ( หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ) วัดใหม่ปลายห้วย พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค รับฟังรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง ในการนี้มี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายแพทย์สมบูรณ์ จีนาพงษา นายแพทย์ชำนาญการพิศษ ตัวแทนจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้ผอม กำนันตำบลเนินปอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการ การตรวจส่งงานงวดที่ ๔ และ ๕ ร่วมการตรวจรับด้วย ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร