โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ

โรงพยาบาลพิจิตรร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร มอบหมายให้ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตรร่วม ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร