รางวัลมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก PLUS ปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลพิจิตรรับรางวัลมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก PLUS ปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
 นางอำไพ ตันสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร
 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN HOSPITAL
 เพื่อ ขับเคลื่อนภารกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงเชิดชูเกียรติเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
และรับมอบใบประกาศนียบัตร รางวัลมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก PLUS ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ณ ห้องประชุมแพลทตินัมฮอลล์ชั้น ๒ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์