การจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองพิจิตร

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการฯ ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ,นางประภา ราชา รองฯด้านการพยาบาลฯ ,นางอำไพ ตันสกุล รองฯ ด้านบริหาร, พญ.กุลรดา อินทวงศ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองพิจิตร ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร