ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ, นางประภา ราชา รองฯด้านการพยาบาลฯ ,นางอำไพ ตันสกุล รองฯ ด้านบริหาร ,นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองฯ ด้านปฐมภูมิ  ,รศ.(พิเศษ)พญ.บุษกร รักสวย รองฯด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ ซึ่งมีการแสดงความยินดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อบุคคลดีเด่น"ด้านคุณธรรม" รพ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564
1.นางสมธิดา ภู่รักษ์
2.นางณิทชาภา ฐิติยกรสกุล
3.นางวรวรรณ ศรีทอง
4.นางอุสา แก้วแท้
5.นางสาวอุไร ปานทอง
6.นางประพิศ ศรีบุตดา
7.นายประคอง พุฒจร
8.นางสาวสุกัญญา เยาว์วงศ์
9.นางสาวอาทิตยา นันตรี
10.นางกุศริน ศรีขำ
11.นางสาวณัฏฐลักษมณ์ โตวิเศษ
12.นางศรีกัลยา วุฒินันท์ชัย
13.นางราตรี สุ่มขำ
14.นางสาวจำรัส เพิ่มพรม


รายชื่อบุคคลที่ทำความดีเก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ
1.นางสาววิภาพรรณ ภูมิชาติ
2.นางสาวเบญญาภา รักธรรม

  ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร