ประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 24 /2564

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการฯ ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ,นางประภา ราชา รองฯด้านการพยาบาลฯ ,นางอำไพ ตันสกุล รองฯ ด้านบริหาร, รศ.(พิเศษ)พญ.บุษกร รักสวย รองฯด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฯ ,นางช้องมาศ จักรวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,นายเจษฎา ปั้นเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 24 /2564 ผ่าน Application Zoom ซึ่งแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ในฐานะ Incident command เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร