ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2564

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ, นางประภา ราชา รองฯด้านการพยาบาลฯ ,นางอำไพ ตันสกุล รองฯ ด้านบริหาร ,นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองฯ ด้านปฐมภูมิ  ,รศ.(พิเศษ)พญ.บุษกร รักสวย รองฯด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ,นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฯ ,นายแพทย์ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล ผช.ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ,นพ.เสวี ยอดจันทร์ ผช.ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ,พญ.สุธาริน รัตนานนท์ ผช.ด้านพัฒนาระบบคุณภาพ, พญ.นงลักษณ์ บุตรดี ผช.ด้านพัฒนาระบบบริการด่านหน้า ,นพ.ชัยวัฒน์ เพียรวิริยะ ,พญ.กุลรดา อินทวงศ์,นายเจษฎา ปั้นเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร