คุณส้มโอ สินสวาท และครอบครัว

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. คุณส้มโอ สินสวาท และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ  ณ บริเวณหน้าหลวงพ่อเพชรจำลอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร