สำนักงานการวิจัยแห่งชาติดำเนินการจัดส่งชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะฯ

12 กรกฎาคม 2564  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติดำเนินการจัดส่งชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs)รุ่น SC-003 แก่โรงพยาบาลพิจิตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 จำนวน 12 ชุด รับมอบโดยนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ, นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฯ  ณ ชั้น3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร