การบริหารจัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ, นางอำไพ ตันสกุล รองฯ ด้านบริหาร ,นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองฯ ด้านปฐมภูมิ,นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การบริหารจัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

   ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร