ประกาศ รพ.พิจิตร (ของดเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ป่วย)