ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร(ของดเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ป่วย)