ประชุม ICS เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่19/2564 ผ่านระบบ Web Conference

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น.เป็นต้นไป นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ ,นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองฯด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ ,นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองฯ ด้านปฐมภูมิ ,นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ICS เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่19/2564 ผ่านระบบ Web Conference ซึ่งแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ในฐานะ Incident command เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร