การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยกล้องเอ็นโดรสโคป

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น.-16.30 น. งานห้องผ่าตัด กลุ่มภารกิจการพยาบาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยกล้องเอ็นโดรสโคป วิทยากร: นายแพทย์อดิศักดิ์ แทนปั้น ,แพทย์หญิงนงลักษณ์ บุตรดี  จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร