Display # 
Title Author Hits
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่3 Written by Super User 29
สัมมนาเชิงวิชาการนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 19
เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Written by Super User 19
ประชุมการวางระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์(GFMIS) Written by Super User 15
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่18 /2563 Written by Super User 15
รับมอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 Written by Super User 20
จิตอาสาเนื่องในวันปิยมหาราช Written by Super User 44
วันปิยมหาราช Written by Super User 23
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร Written by Super User 53
รับบริจาคเงิน Written by Super User 24