Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร Written by Super User 218
คลินิกพิเศษ Written by นิทัศน์ 305
การตรวจราชการและริเทศงานรอบที่ ๑ / ๒๕๖๓ จังหวัดพิจิตร ลดแออัดและลดระยะเวลารอคอย Written by Super User 77
โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ปฎิบัติธรรมในเดือนเกิด” ตามนโยบายรพ.คุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓ Written by Super User 68
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ Written by Super User 51
โรงพยาบาลพิจิตรเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร Written by Super User 80
โรงพยาบาลพิจิตรอบรมการประเมินความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS) Written by Super User 87
“รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค “ Written by Super User 75
Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส Written by Super User 94
รวมพลังจิตอาสา นักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ผู้ป่วย ญาติ ท้าใจ ก้าวไกลโรค Written by Super User 69